attention

Phiên bản SV mới đã được cập nhật

Xin quý khách vui lòng xoá bỏ ứng dụng SV388 củ trên điện thoại . Chân thành cám ơn

New SV App Release Notice

Please remove the old SV388 App version from your Mobile phone. Thank You

新的SV安装软件

请把旧的SV388版本从您的手机移除。谢谢

Pemberitahuan SV Aplikasi Terbaru

Sila mencopot SV388 aplikasi yang lama. Terima Kasih

photo Download New APP